Saib cov lus no

Hmoob khej
Askiv1. n. slaves, servants. Term is used to refer to the black or dark skin servants the French brought with them to Indochina. Ntxiv
Hmoob ntua
Askiv1. adv. right now, immediately. Ntxiv
Hmoob vim licas
Askiv1. eq. why Ntxiv
Hmoob neeg laus
Hmoob1. n. tus neeg uas muaj hnub nyoog ntau xyoo thiab raug zog lawm Ntxiv
Hmoob siblwv
Askiv1. n. singing contest, mind contest. Ntxiv

Kev Pab