Kev Pab

Cov Tshiab

English nation
Hmong1. n. haiv neeg Ntxiv
Hmong pauj yeem
English1. eq. fulfilling a promise made to a spirit by sacrificing animal or giving something of value. Ntxiv
English hold on
Hmong1. eq. tos, tos mentsis, tos tso Ntxiv
Hmong kws kho hniav
English1. eq. dentist Ntxiv
English coat
Hmong1. v. pleev thaiv Ntxiv

Kev Pab