ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ kag
ອັງກິດ1. adj. See "kaj". ຕື່ມ
ມົ້ງ ua dausno
ອັງກິດ1. eq. having a flu ຕື່ມ
ມົ້ງ loj heev
ອັງກິດ1. adj. vast, giant, huge, massive, considerable. ຕື່ມ
ມົ້ງ kaus
ອັງກິດ1. v. dig, excavate, grub, shovel ຕື່ມ
ມົ້ງ thim
ອັງກິດ1. v. fade (color fade) ຕື່ມ

ໂຄສະນາ