ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ sevsem
ມົ້ງ1. n. lub chawmos, lub paum, lub pim ຕື່ມ
ມົ້ງ ib npoj
ມົ້ງ1. n. ibpab neeg uas sibkoom siab ຕື່ມ
ມົ້ງ tsavtsim
ອັງກິດ1. n. creation ຕື່ມ
ມົ້ງ khob iav
ອັງກິດ1. eq. glass. ຕື່ມ
ມົ້ງ daum
ອັງກິດ1. v. hop up a vertical surface. ຕື່ມ

ໂຄສະນາ