ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ mam
ອັງກິດ1. adv. slow, slowly. ຕື່ມ
ມົ້ງ kev sibze
ອັງກິດ1. eq. relation, relationship. ຕື່ມ
ມົ້ງ thooj niam koom txiv
ມົ້ງ1. eq. koom niam koom txiv ຕື່ມ
ມົ້ງ thawb
ອັງກິດ1. v. push ຕື່ມ
ມົ້ງ roobris
ມົ້ງ1. n. raubris, khaujkhaum ຕື່ມ

ໂຄສະນາ