ກວດສອບຄໍາເຫຼົ່ານີ້

ມົ້ງ ntxiv ntawv
ອັງກິດ1. eq. to extend one's permission to stay ຕື່ມ
ມົ້ງ nco txog
ອັງກິດ1. v. adore, think of, remember. ຕື່ມ
ມົ້ງ muam hlob
ອັງກິດ1. n. older sister (for brother) ຕື່ມ
ມົ້ງ daj vog
ອັງກິດ1. adj. speckled yellow. ຕື່ມ
ມົ້ງ suab ntxhe
ອັງກິດ1. eq. voice echo ຕື່ມ

ໂຄສະນາ