caj ceg
1 Hmong - English
Pronunciationcjaat cjaegh

Part of Speech noun
Definitions root, branch, ancestor
Synonyms:
2 Hmong - Lao
Pronunciationຈ່າ ເຈຮ໌

Part of Speech noun
Definitions ບັນພະບູລຸດ, ປູ່ຢ່າຕາຢາຢ,


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Nws tus caj ntswg luv luv = His nose bridge is short.
2. Neeg caj tw ntse yog neeg nquag = People with pointy hips are hardworker.
3. Nws txhais caj npab dam lawm = His arm has broken.
Example 2 [1] Caj dab muaj zog yog lub caj qwb pab = The neck is strong due to the support on the back.
Example 3 [1]Caj tw siab zoo dua caj tw pau = Rising buttocks are better than hanging buttocks.
Example 4 1. Os dawb lub caj dab ntev = White swan's neck is long.
2. Thaum ntuj no, koj yuav tsum npog koj lub caj dab = When it's cold, you should cover your neck.
Example 5 1. Kuv caj ces yog Yawg Zam Txoov Kav = I am a descendant of the ruler Zam.
Example 6 [1] Caj npab txuas rau lub xub pwg = Upper arm connects to the shoulder.
Example 7 [1] Aub caj ntswm loj, aub hnov ntxhiab dua = Dog has bigger nose, dog is more sensitive.
Example 8 [1]Dab tsho yog daim ntaub ntawm lub tsho uas los ncig lub caj dab = Collar is the part of a shirt that surrounds the neck.
Example 9 [1] Nws mob qa, nws niam kav nws caj pas = She has sore throat, he mom scrapes on her neck.
Author/Contributor: Hmong, Apr 30, 2013 10:45 am

Advertisements