ceg kaum
1 Hmong - English
Pronunciationcjaegh kaor

Part of Speech noun
Definitions the corner, the angle
Synonyms:
2 Hmong - Lao
Part of Speech noun
Definitions ແຈ, ມູມ, ຂອກ
3 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Etymology ceg > ces, kaum > kauv = quav tig rov
Definitions ces kauv nkhaus


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 sales department - ceg muag khoom, ceg khwv nyiaj.
Example 2 [1] Neeg ceg tawv mus kev tsis tus = Cripples hobble when walking.
Example 3 1 Nrhab ceg = Spread the legs.
Example 4 Yoov tshaj cum = yoov ntev ceg
Example 5 Zaum cuj caws = zaum ceg caws
Example 6 [1] Nws chua tus pog laus lub hnab = He snatches the old lady's bag. [2] Nws chua ceg = His leg is jerking.
Example 7 nws qaub tus ceg ntoo los de lub txiv = he pull the branch down to pick the fruit.
Example 8 [1]Nws zaum cuam ceg rau saum rooj li ib tug huab tais = He sits with his legs cross on the desk like a king.
Example 9 1 Tus ceg ntoo ntshua = The tree branch breaks off.
Example 10 [1]Tus ceg nroj hlav ntawm lub cos tuaj = The weed branch grew from the bud.
Example 11 [1] Lub kos muaj peb tug ceg = a tripod has three legs.
Example 12 [1]Tus pas dam ua ob ya lawm = the stick has broken in two pieces. Nws sab ceg dam lawm = his leg is broken.
Example 13 Neeg muaj ob txhais ceg thiab ob txhais tes
Example 14 [1] Tus kav xwm tau ib ces [ceg] nyuj = The funeral manager got a whole cow leg. [2] Ces ntoo loj khov dua ces ntoo me = The big branch is stronger than the small branch.
Example 15 [1]Nws dua rhe tus ceg ntoo = He forcefully tears the branch. [2] Lub siab mob dua rhe = The heart hurts as if being torn apart.
Example 16 1 The book is missing = Phau ntawv pawv lawm
2 The table is missing a leg = Lub rooj tsis muaj ib tug ceg lawm
Example 17 1 The branch broke = Tus ceg dam lawm.
2 Judicial branch = Ces uas saib kev ncaj ncees
Author/Contributor: Hmong, Dec 09, 2018 10:14 am

Advertisements