ສະຫນັບສະຫນູນ

ຊົມ
1 Lao - Hmong
ຫນ້າທີ່ verb
ຄໍານິຍາມ saib, ntsia
ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ:


ແນະນໍານິຍາມຄໍາສັບ

ຜູ້ປະກອບສ່ວນ/ຜູ້ແຕ່ງ: Hmong, Jun 22, 2018 3:16 pm

ສະຫນັບສະຫນູນ