Hmoob Dawb
1 Hmong - English
Pronunciationhmonb derb

Part of Speech name
Definitions White Hmong
Synonyms:
2 Hmong - Hmong
Part of Speech name
Definitions Cov Hmoob uas pojniam hnav dawm tiab dawb.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Hmoob xeem Faaj (Faj) yog ib pab pawg ntawm haiv neeg Hmoob
Example 2 Cov laus Hmoob txawj hais dab neeg = the elder Hmong knows how to tell stories. Cov menyuam Hmoob nyiam mloog dab neeg = the Hmong children like to listen to stories.
Example 3 [1] Ntuj no ces yuav los daus = Cold season there will be snow.
[2] Hmoob noj peb caug thaum lub caij ntuj no = Hmong celebrates new year during the winter.
Example 4 [1] Thaum ntuj sov, Hmoob mus ua teb = During the summer, Hmong go farming.
Example 5 [1] Hmoob siv kawm ev pob kws = Hmong uses back basket to carry corn.
Example 6 [1]Hmoob khiav tuaj lawm, ces Nyaj Laj caum qab tuaj = After the Hmong had left, then the Vietcong followed (to track them).
Example 7 Hmoob pib tuaj tim Meskas teb xyoo 1976 = Hmong started coming to the US in 1976.
Example 8 Hmoob nyiam noj nqaij npua.
Example 9 1 Cov ntaubntawv Hmoob siv tamsim no yog ntaubntawv Lastees
Example 10 1 Hmoob khiav mus nyob tojroob hauvpes
Example 11 1 Hmoob xamphaj mus txawv tebchaws
Example 12 1 Hmoob nyiam tsaws nqaij noj
2 Kuv niam tsaws tshuaj haus
Example 13 [1] Tus aub coj tus neeg dig muag = The dog guides the blind. [2] Vaj Pov coj Hmoob tuaj teb chaws Amelikas = Vang Pao led the Hmong to the USA.
Example 14 [1]Cov lus no yog lus Hmoob = These words are Hmong words.
Example 15 Peb cov Hmoob los kuj rog txhua tus thiab muaj mob ntau yam.
Example 16 Hmoob pam tuag txawv Meskas = Hmong conducts funeral ceremony differently than American.
Example 17 Yus ua ib yam dabtsi xwb los yus nim mob-mob ib-ce, Hmoob hu tias mob laug.
Example 18 Ib co Hmoob ntoo phuam paj = some Hmong wear flower turban.
Example 19 [1] Hmoob noj peb caug = Hmong celebrates new year.
Example 20 Phaum rog Nyab Laj ua rau Hmoob khiav tawm teb chaws = the Vietnam-War epidemic caused the Hmong to flee their homeland.
Author/Contributor: Hmong, Jan 09, 2020 4:15 pm

Advertisements