Ntov ntoo saib ceg qhuav
1 Hmong - Hmong
Pronunciationntov·ntong·saib·ceh·qhuav | ntó.nto̊ng.sāi.cẹ.qhuá | \ ⁿdɒ˧˦-ⁿdɒŋ˦-ʂai˥-ce˧˩-qʰuə˧˦ \

Part of Speech common phrase
Definitions Hais lus rau neeg yuav tsum ceevfaj tias luag muaj txheeb muaj ze. Hais tsis zoo rau luag ces tej txheeb ze yuav tsis txaus siab rau yus.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 1 Ntov ntoo = Chop down a tree.
Example 2 1 Ntov dej = Splash water.
Author/Contributor: Hmong, Apr 16, 2020 5:08 am

Advertisements