Nyujvaj
1 Hmong - English
Pronunciationnyut·vat | nyù.và | \ ɲu˥˧-va˥˧ \

Part of Speech noun
Definitions cow spirit


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Ib khob mis-nyuj kuj muaj 130 calories - yog mis-nyuj qabzib ces twb muaj li 240 calorie lawm.
Example 2 1. Nws cab nyuj. 2. Lub tsheb loj cab lub tsheb me.
Example 3 [1] Nws cab nyuj mus laij teb.
[2] Tus txiv cab tus niam tawm plaws hauv lub tsev los.
Example 4 1 Lawv ci ib tug npua = They roast a pig
2 Peb ci nqaij nyuj = We grill beef
Example 5 1 Ntsov nyuj = Bull's crest (on back).
Example 6 Nws mus tav nyuj noj zaub = He herds to cow to feed on grass.
Example 7 1 Nws tsis mus ua si
2 Nyuj tsis noj zaub
Example 8 [1] Nws yaim mis khov = She licks ice cream.
[2] Menyuam yaus yaim tes = Kid licks fingers.
[3] Nyuj nyiam yaim ntsev = Cows like to lick salt.
Example 9 [1]Maum nyuj ho menyuam = The cow has miscarried the baby.
Example 10 1. Kuv lawv nyuj = I gather the cattles.
2. Lawv lawv twm = they gather the buffaloes.
3. Nws lawv qaib tawm hauv tsev mus = he chases the chickens out from the house.
Example 11 [1] Tus kav xwm tau ib ces [ceg] nyuj = The funeral manager got a whole cow leg. [2] Ces ntoo loj khov dua ces ntoo me = The big branch is stronger than the small branch.
Example 12 1 Nyuj nqov = Cow moos.
Example 13 1 Nws mus yos nyuj qus = He goes to hunt buffalo.
Example 14 Lawv tua nyuj pauj yeem = they sacrifice a cow to fulfill an agreement.
Example 15 Lub dab npuas rau qhauv rau npua noj. Lub dab zaub rau zaub nyuj zaub nees.
Example 16 Dav noj nyug = Dav tom tau nyuj noj.
Author/Contributor: Hmong, Dec 16, 2010 5:13 pm

Advertisements