Poj Yawm Txwv Txoob
1 Hmong - English
Pronunciationpawt yerr txuev txonb

Part of Speech noun
Definitions teaching of the great grandparents
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions tej kev cob qhia ntawm txheej thaum ub


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Txiv neej chais hwj txwv = Men shave mustache. [2] Poj niam chais ncej puab = Women shave legs. [3] Nws chais lub txiv noj = He peels the fruit to eat.
Example 2 1 He bought a rose to please her = Nws yuav ib lub paj ntshua nplaim kom tus poj niam zoo siab
Example 3 [1] Poj Nplog siv ntas kwv thoob dej = Laotian women use a pole to carry water bucket.
Example 4 poj niam nchuav menyuam = the women miscarried.
Example 5 [1] Nws cem nws tus poj niam tub nkeeg = He scolds his wife for being lazy. [2] Nws cem nws tus menyuam tsis tsim mloog lus = She scolds her son for not listening to her.
Example 6 [1] Poj niam cev ntas ib hli ib zaug = Women menstruate once a month.
Example 7 [1] Tus poj niam cev xeeb tub lawm = The wife is pregnant. [2] Thaum cev xeeb tub lawm, txhob ua hauj lwm hnyav = During pregnancy, do not do heavy work.
Example 8 [1] Kev coj khaubncaws yeej ib txwm muaj rau poj niam = Menstruation is normal for women.
Example 9 1. Menyuam lawb ntawv = children dismissed from school.
2. Nws lawb nws tus poj niam lawm = he let go of his wife.
Example 10 1 Nws muab nws tus txiv ntsw rau tus poj ruam = She matches her husband with a retard woman.
Example 11 [1]Tus poj niam cub mov = The woman steams the rice.
Example 12 Poj niam Hmoob ntoo phuam xiav = Hmong women wear blue turban.
Example 13 Tus poj niam hu nws tus nus ua dab laug = The woman called his brother "dab laug".
Example 14 [1]Nkawv mus de dib = they go pick cucumber. [2]Tus txiv neeg de tu poj niam = the man pinches the woman.
Example 15 Poj niam pleev qhaub piab = women apply makeup.
Example 16 [1] Muaj ib tug poj niam qw nrov nrov, ces txawm pom tub ceev xwm tuaj = There was a woman screaming very loud, then the police came. [2] Nws qw nrov nrov tab sis lawv tsis hnov = He yelled very loud but they did not hear. [3] Nws qw rau koj = She hollers at you.
Example 17 [1]Nws do lauj kaub nqaij kom txhob kub hnyiab = he stirs the pot of meat so it will not get burned. [2]Tus poj niam do cov xamlav = the woman mixes the salad.
Example 18 [1]Nws dob nroj kom teb txhob fab = he weeds the weed to clear the garden. [2]Nws poj niam dob qaib = his wife plucks the chicken.
Example 19 [1]Cov dej ntas thaum av qeeg = The water is unstable during earth quake. [2] Dej ntas ntub qhov txhia chaw = The water overflows and splashes every where. [3] Poj niam lub cev ntas ib hli ib zaug = The female body menstruate once a month.
Example 20 [1] Tus niam tsuam tus menyuam = the mother crushed the baby.
[2] Dab tsuam kuv thaum kuv pw = ghost smothered [suppressed] me when I slept.
[3] Lau qaib tsuam poj qaib = Rooster mated with the hen.
Author/Contributor: Hmong, Nov 01, 2019 11:45 am

Advertisements