Txaim
1 Hmong - Hmong
Part of Speech verb
Definitions Txaim yog ib lo lus txhais tias Nyob losyog Mus.

Examples: Fajtim txaim Pem Ceeb

Txaws Lis thiaj txaws thoob thees.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Fajtim txaim Pem Ceeb
Txaws Lis thiaj txaws thoob thees.
Author/Contributor: Hmong, Mar 11, 2012 8:40 pm

Advertisements