cas
1 Hmong - English
Pronunciationcjaaz

Part of Speech adverb
Etymology Short for "Ua li cas"
Definitions why, for what reason, what; how
Examples: 1. Cas neeg pheej tsis ntse? = Why are people not smart?

2. Vim li cas tiag? = What is the reason?

3. Nws lub npe hu li cas? = What is his name?

4. Qhov no yuav ua li cas? = How is this to be done?
Synonyms:
2 Hmong - Lao
Pronunciationຈາ

Part of Speech equivalent
Definitions ເປັນຫຍັງ
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Cas neeg pheej tsis ntse? = Why are people not smart? 2. Vim li cas tiag? = What is the reason? 3. Nws lub npe hu li cas? = What is his name? 4. Qhov no yuav ua li cas? = How is this to be done?
Example 2 Koj yuav tsum to taub txog yam yuav tshwm sim yuav zoo li cas thiab yuav ua tau txij li cas xwb.
Example 3 Nijyai...., Cas niaj tshav ntuj tuaj rau tim ub es los nag tuaj rau tim no mog, cas Hmoob txiv leejtub, koj ncaim kuv mus rau sab ntuj nraum ub es ntshe koj mus muaj dua tus hlub lawm es koj thiaj tsis nco.
Example 4 Qhov teeb meem no tau tshwm sim los ntev li cas lawm? 6.
Example 5 Koj tau ua li cas lawm hais txog qhov teeb meem no? 7.
Example 6 Koj xav kom ua li cas rau ziag no? Kuv tsuas yog xav kom muaj tej tug nrog paub xwb.
Example 7 1. Yuav ua li cas ne? = What can be done?
2. Vim koj ne! = It's because of you!
Example 8 [1]Lub chaw nyob muaj TV thiab rooj zaum = The living area has TV and seats. [2] Koj lub chaw ua hauj lwm zoo li cas? = How is your work place? [3] Koj nyob qhov chaw yog lawm = You are in the right position.
Example 9 [1] Koj ho yuav ua li cas? What then will you do?
Example 10 Yuav tsum nyeem daim ntawv qhia txog siv cov tshuaj ntawd saib kom siv li cas ntxiv.
Example 11 Tamtseeb! Cas leejtwg yuav phov ualuaj?
Example 12 Yog tim li cas ? Tejno yog tim kev noj kev haus nyob tebchaws vammeej.
Example 13 Tsis txhob suam npe rau dab tsi li txog thaum koj paub tias nws lub ntsiab lus yog txhais li cas.
Example 14 Vuag! Ua cas rau koj lawm? = Oh my god! What happened to you?
Example 15 Muab nws luj seb hnyav li cas.
Example 16 Kuv tsis paub peb yuav maj yeej li cas.
Example 17 Yog koj tsis paub lo lus nov txhais li cas, koj yuav tau mus saib hauv phau Keeb Kuav Ceem.
Example 18 [1]Nws mus lawm es peb yuav ua cas? = He is gone so what do we do?
Example 19 1. Ntshai: "Ab! Tsov os!".
2. Raug mob: "Ab! Raug kuv tes lawm os."
3. Muaj kev txhawj xeeb: "Ab... Cas es kuv kawm tsis tau ntawv Hmoob li."
4. Tsis nyiam thab thab: "Ab! Tsum kiag. Txhob thab thab kuv."
Example 20 [1] Eb... Cas tsis nws ncaim kuv mus lawm? = E... Why did he leave me?
[2] Eb! Koj ua dab tsi? = Hey! What are you doing?
Author/Contributor: Hmong, Dec 09, 2018 8:51 am

Advertisements