ces kaum
1 Hmong - English
Pronunciationcjaez kaor

Part of Speech noun
Definitions corner, angle
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Tus kav xwm tau ib ces [ceg] nyuj = The funeral manager got a whole cow leg. [2] Ces ntoo loj khov dua ces ntoo me = The big branch is stronger than the small branch.
Example 2 Cov dabneeb ces yeej nyob saum thaj lawm, nyob hauv tsev lawm, tabsis dabneeg mas tsawg txuj. Thaum ua neeb ces yuav tau txheev (txheeb) qhuaneeb losyog hu cov qhuaneeb kom nqis chojneeb tuaj. Thaum yuav nqis neeb ces tau xa cov qhuaneeb rovqab thiab tau tiam lawv.
Example 3 [1] Nws hais lus tag ces nws mus lawm = He finished talking then he left. [2] Koj ua tsis tau ces kuv mam ua = You cannot do it then I will.
Example 4 Nws zoo tibyam li yus pub npua ntag, yus pub ntau ces tus npua rog, yus pub tsawg ces tus npua yuag.
Example 5 Tus niam uamov ces tuaj sawvcev tus niam xyomcuab lub luag haujlwm ua mov tos qhua. Txheej thaum ub mas tus niam uamov yauv tsumyog ib tug pojntsuam uas tsis muaj chaw tabkaum. Niajno ces ib txhia tseem muaj txwjnkaum los kuj ua tau niam uamov lawm thiab.
Example 6 Twg npab ntev ces twg tau sev = tus twg ncav txog pojniam qhov chaw ces tus ntawd thiaj tau pojniam.
Example 7 [1] Ntuj no ces yuav los daus = Cold season there will be snow.
[2] Hmoob noj peb caug thaum lub caij ntuj no = Hmong celebrates new year during the winter.
Example 8 Thaum ub, Ntsuag txom txomnyem. Ntsuag mus yuav tau Ntxawm ces neejtsa thiaj li phijcuam txhua yam thiab tuaj tsa Ntsuag thiab Ntxawm lubneej tsheej neeg.
Example 9 1. Kuv caj ces yog Yawg Zam Txoov Kav = I am a descendant of the ruler Zam.
Example 10 Tubtuag ces yuav mus lawm ntuj tawg.
Example 11 [1]Hmoob khiav tuaj lawm, ces Nyaj Laj caum qab tuaj = After the Hmong had left, then the Vietcong followed (to track them).
Example 12 Pujliv ces hais raws li menyuam yaws pheej nyiam xuas tes lij lub pujntaws.
Example 13 Thaj xwmkab teev tus nplaim taws kaj. Thaum yuav rauv taws ces mus ze ntawm teeb xwmkab.
Example 14 1 Thaum tshaib plab lawm, ces yeejkawg noj mov
Example 15 1 Koj hais tsis tau lawm ces cia li
Example 16 Tej zaum, tej tawv nqaij kuj khaus, khawb, ces voos ua paug.
Example 17 1 Tej khoom qub nyob ces tsamchaw xwb
Example 18 Koj qhuas nws ces nws haj yam ua ntxiv
Example 19 1 Nws ua ntawg ntiag ces nws tsum lawm = He did quickly then he stopped.
Example 20 1 Mob nthawv nthav ces tuag = Fell sick suddenly then died.
Author/Contributor: Hmong, Nov 14, 2019 12:34 pm

Advertisements