cev nchuav
1 Hmong - English
Pronunciationcev·nchuav | cé.nchuá | \ ce˧˦-ᶮtʃʰuə˧˦ \

Part of Speech equivalent
Definitions a health condition of irregular period or continuous bleeding
Synonyms:
2 Hmong - Hmong
Part of Speech equivalent
Definitions pojniam lub cev los ntsav los yog coj khaubncaws tsis tu.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Yog tias koj lub cev siv li 1500 calory xwb, 330 calory twb mus ua roj nyob hauv koj lub cev.
Example 2 [1] Tus poj niam cev xeeb tub lawm = The wife is pregnant. [2] Thaum cev xeeb tub lawm, txhob ua hauj lwm hnyav = During pregnancy, do not do heavy work.
Example 3 Cov tsam thawj ntawm no sawv cev rau cov kev txwv hauv Nqe 1 thiab 2 hauv tsab cai no: a.
Example 4 Neeg lub cev siv cov "roj" - peb suav ua 'calory'.
Example 5 Thaum yus tsis muaj noj ces yus lub cev ho muab cov roj ntawd los siv.
Example 6 Yog yus ho noj ntau heev - ntau dua yus lub cev siv - ces yus yuav rog zuj-zus mus.
Example 7 Thaum yus rog heev lawm kuj tsis zoo ntau yam rau yus lub cev.
Example 8 Hnub no koj twb noj txog 1830 calory lawm, tejzaum twb tshaj qhov koj lub cev siv.
Example 9 Ib hnub no yus lub cev siv txog li 1500-2000 calories xwb.
Example 10 Lino, yog leej twg noj 10 diav icecrean ib hnub ces twb txaus yus lub cev siv ib hnub lawm.
Example 11 Yog tsis muaj ntsev noj, yus lub cev yuav muaj mob ua rau phob-vog, nkees thiab mob ntau yam.
Example 12 Tus menyuam yug los, nws lub cev tseem mos-mos, nws tseem ua tsis tau ntau yam pab nws.
Example 13 [1] Poj niam cev ntas ib hli ib zaug = Women menstruate once a month.
Example 14 [1] Koj yuav tsum muab cev rau nws = You have to hand it to him.
Example 15 [1]Neeg zoo nkauj muaj cev nqaij du dais = beautiful people has smooth skin. [2]Nws ntxuav lub rooj du lug = she washed the table clean.
Example 16 [1]Straight: "ntoo yiag" = a tree that is vertically straight.
[2] Slim: "cev yiag" = a slim body.
Example 17 1. Nws npua txoj phuam npog nws lub cev.
2. Nws npua tus mob twj ywm.
Example 18 [1]Cov dej ntas thaum av qeeg = The water is unstable during earth quake. [2] Dej ntas ntub qhov txhia chaw = The water overflows and splashes every where. [3] Poj niam lub cev ntas ib hli ib zaug = The female body menstruate once a month.
Example 19 1 Tus mob zwm rau hauv lub cev lawm.
Example 20 Mosntsuab yog ib hom yoov uas loj thiab muab lub cev ci ntsuab.
Author/Contributor: Hmong, Nov 29, 2018 2:41 pm

Advertisements