chaws las
1 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions tus pas hlau siv ci nqaij
2 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions a metal rod used for grilling meat


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Thaum ntawd, lub teb chaws Lostsuas hu ua lub chaws Ib Plhom Tug Ntxhw -Laxab-.
Example 2 Zoo li nej cov kwv tij Mi-os los pem lub teb chaws Suav los.
Example 3 Tej tug nom Mi-os ua kam zwm rau tus Cob los puas tus Fuab Tais teb chaws Xeekhuam kiag.
Example 4 Cov Fakis tuaj kav lub teb chaws Lostsuas lub xyoo 1892 tag ces lawv pib yuam cov pej xeem them se.
Example 5 Muaj cov Nyab Laj xav tau xav txeeb yuav cov teb chaws Nplog ntawd ua lawv tug thiab.
Example 6 Thaum kuv loj tuaj lawm, kuv tau mus ncig xyuas cov Hmoob thiab cov Nplog thoob teb puv chaws.
Example 7 Lub caij lub teb chaws Lostsuas ntxhov yog lub caij lub xyoo 1830.
Author/Contributor: Hmong, Nov 29, 2018 3:13 pm

Advertisements