chaws las
1 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions tus pas hlau siv ci nqaij
2 Hmong - English
Pronunciationcherz laaz

Part of Speech noun
Definitions a metal rod used for grilling meat


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Nws chaws lub qhov laj kab = He went through the hole on the fence. [2] Tus nas chaws lub qhov phab ntsa los = The mouse came through the hole in the wall.
Example 2 Nruab yog siv xov tsev nyob rau qee lub teb chaws xws li teb chaws Nplog.
Example 3 [1]Teb chaws Amelikas dav dua teb chaws Lostsuas = The America is wider than Laos.
Example 4 [1]Teb chaws Nplog nyob deb ntawm teb chaws Amelikas = Laos is far from America. [2]Hmoob Nplog taug kev deb = Hmong Laos walk long distance.
Example 5 Thaum ntawd, lub teb chaws Lostsuas hu ua lub chaws Ib Plhom Tug Ntxhw -Laxab-.
Example 6 [1] Nws caws phom tua dais = He setup a gun to kill bear. [2] Cov tub rog Khameem Liab caws mee ntau heev rau lawv lub teb chaws = The Khmer Rouge planted lots of mine in their country.
Example 7 [1] Nws chaws nplho los = It came through quickly.
Example 8 [1]Ib lub teb chaws muaj ib tug chij = A country has a flag.
Example 9 [1] Tus aub coj tus neeg dig muag = The dog guides the blind. [2] Vaj Pov coj Hmoob tuaj teb chaws Amelikas = Vang Pao led the Hmong to the USA.
Example 10 [1]Thaum mus ncig teb chaws, koj yuav tsum muaj tus coj kev = When traveling, you must have a guide.
Example 11 [1]Cov ntawd yog neeg txawv teb chaws = Those are foriegners.
Example 12 France = teb chaws Fabkis, Fabkis teb. French = neeg Fabkis.
Example 13 Phaum rog Nyab Laj ua rau Hmoob khiav tawm teb chaws = the Vietnam-War epidemic caused the Hmong to flee their homeland.
Example 14 [1]Kuv cooj pib nyob hoom mus ncig teb chaws = I reserve a plane ticket to go travel. [2] Nws cooj ib lub tsheb caij = He reserves a car for ride.
Example 15 Lub caij lub teb chaws Lostsuas ntxhov yog lub caij lub xyoo 1830.
Example 16 Muaj cov Nyab Laj xav tau xav txeeb yuav cov teb chaws Nplog ntawd ua lawv tug thiab.
Example 17 Zoo li nej cov kwv tij Mi-os los pem lub teb chaws Suav los.
Example 18 Tej tug nom Mi-os ua kam zwm rau tus Cob los puas tus Fuab Tais teb chaws Xeekhuam kiag.
Example 19 1. Teb chaws Amelika muaj av ntau = County America has lots of land. 2. Kuv lub ris lo av = My pant got some dirt. 3. Qhov av no zoo cog pob kws = This soil is good for planting corns.
Example 20 1. Nom tswv kav pej xeem = the government rules the people. 2. Pej xeem kav teb chaws = the people protects the country.
Author/Contributor: Hmong, Nov 29, 2018 2:13 pm

Advertisements