cheem tsum
1 Hmong - English
Pronunciationchengf·tsuf | chěng.tsǔ | \ cʰeŋ˨˦-tʂu˨˦ \

Part of Speech equivalent
Definitions to stop the stop, to extend or to keep going


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 [1]Tus niam cheem kom tus txiv nyob = The wife asks the husband to stay. [2] Nws cheem tsis tau nws tus kheej = He cannot stop himself. [3] Nws mus cheem ob tug neeg sib ntaus = He goes to intervene two people fighting.
Example 2 Kuv xav kom ib tug neeg laus cheem qhov kev ua heev neeg/qhov kev ua saib tsis taus no.
Author/Contributor: Hmong, Jan 15, 2022 7:32 am

Advertisements