legend
1 Hmong - English
Chiv keeb
chiv·kengb | chí.kēng | cʰi˧˦-keŋ˥
Examples:
Thaum chiv keeb tsuas muaj Nkauj Iab thiab Nraug Oo xwb = In the beginning there were only Eve and Adam.
2 Hmong - Hmong
Chiv keeb
Verb: Pib tsim lossis xub muaj los.
Sources
  1. Hmong, Oct 04, 2023 11:04 am