ສະຫນັບສະຫນູນ

chopping
1 English - Hmong
ຫນ້າທີ່ adverb
ຄໍານິຍາມ tsuav, txhoov


ແນະນໍານິຍາມຄໍາສັບ

ຜູ້ປະກອບສ່ວນ/ຜູ້ແຕ່ງ: Hmong, Nov 06, 2018 3:47 am

ສະຫນັບສະຫນູນ