cia siab
1 Hmong - English
Pronunciationcia·siab | ciå.siā | \ ciə˦-ʂiə˥ \

Part of Speech equivalent
Definitions depend, hope, rely
Synonyms:
2 Hmong - Lao
Part of Speech verb
Definitions ມີຫວັງ
Synonyms:


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Yuav tsum muab cov tshuaj cia siab kom me nyuam yaus tsis txhob muab tau.
Example 2 Cia tus me nyuam nyob hauv tsev tu thiab tua ntshauv tas tso mam rov mus tau kawm ntawv.
Example 3 Nqee tsam cov niam txiv kuj tsis tshua kam cia siv cov cuab yeej pab no thiab.
Example 4 Muab txhua yam tseem ceeb sau teev cia.
Example 5 Neeg tsim nyog paub thiab nug txog kev zam nuj nqe yog tsis tau muaj teev cia.
Example 6 Hnub tom qab nws cia li tuag lawm.
Example 7 Cov cuab yeej AEDs muab cia tau hauv cov txeev uas muaj ib lub suab nrov thaum qhib.
Example 8 Cov koob yees duab yuav tsis muab tso rau hauv chav dej los yog chav txeev cia khoom.
Example 9 Tsuas yog niam txiv los yog tus tswj fwm xwb thiaj yuav cia muab txoj cai no rau.
Example 10 Chav txee cia khoom yog npaj rau cov tub rag txuj thiab cov xib fwb siv xwb.
Example 11 Tsis pub sib thab ua si nyob hauv chav txee cia khoom txhua lub sij hawm.
Example 12 Yuav tsum tu chav txee cia khoom kom du lug.
Example 13 Fakis Ob Tug Se: Hais lub Xeem Hmoob tag lawm ces cia kuv rov qab los piav dab neeg mus ntxiv.
Example 14 Nws pom tias yog cia siv nws pab tub rog xwb mas yuav tsis yeej sai.
Example 15 Lawv cia Muas Kiabtoom tib leeg mus tham ua sawv daws npe thiab ua sawv daws tug xwb.
Example 16 Ua ntev mus, lub plawv cia li nkees ces tsis dhia ntxiv lawv - luag hu tias 'heart attack'.
Example 17 Cov roj no yog cia los ua kua mis rau menyuam noj xwb.
Example 18 Nwg muab dlaim ntawv ca = nws muab daim ntawv cia.
Example 19 Zab, thaum ub yog ib tug neeg uas txawj txawj ntsias dag lub npe. Tom qab no tib neeg cia li siv lub npe "Zab" no ua ib lo lus nthuav qhia txog lwm tus neeg lawm xwb. Piv txwv: tus neeg zab = tus neeg dag.
Example 20 [1] Nws muab qhov nyiaj coj mus ceev cia = He take the money to keep in a safe place.
Author/Contributor: Hmong, Dec 09, 2018 7:59 am

Advertisements