dab ntxuav muag
1 Hmong - English
Pronunciationdaab ntxuav muagh

Part of Speech noun
Definitions bathroom sink, a sink use for washing face
Examples: Peb lub dab ntxuav muag yog xim dawb = our bathroom sink is white.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Peb lub dab ntxuav muag yog xim dawb = our bathroom sink is white.
Example 2 [1]Hav zoov muaj dab qus, hauv tsev muaj dab nyeg = Jungle has wild spirit, at home has friendly spirit.
Example 3 Kuv hu kuv niam tus nus ua dab laug = I call my mother's brother "dab laug".
Example 4 Cov laus Hmoob txawj hais dab neeg = the elder Hmong knows how to tell stories. Cov menyuam Hmoob nyiam mloog dab neeg = the Hmong children like to listen to stories.
Example 5 [1]Dab tsho yog daim ntaub ntawm lub tsho uas los ncig lub caj dab = Collar is the part of a shirt that surrounds the neck.
Example 6 1. Os dawb lub caj dab ntev = White swan's neck is long.
2. Thaum ntuj no, koj yuav tsum npog koj lub caj dab = When it's cold, you should cover your neck.
Example 7 Tus poj niam hu nws tus nus ua dab laug = The woman called his brother "dab laug".
Example 8 Lub dab npuas rau qhauv rau npua noj. Lub dab zaub rau zaub nyuj zaub nees.
Example 9 Thaum xa dab mus ces xa mus rau hnub coog hli kawg es dab thiaj rov los tsis tau.
Example 10 Tham nrog koj tus kws kho mob yog koj muaj lus dab tsi.
Example 11 Tsis txhob suam npe rau dab tsi li txog thaum koj paub tias nws lub ntsiab lus yog txhais li cas.
Example 12 Yog koj muaj lus nug dab tsi mus nug kws lij choj.
Example 13 Lawv teev lawv tej Dab Qhuas.
Example 14 Fakis Ob Tug Se: Hais lub Xeem Hmoob tag lawm ces cia kuv rov qab los piav dab neeg mus ntxiv.
Example 15 [1] Caj dab muaj zog yog lub caj qwb pab = The neck is strong due to the support on the back.
Example 16 [1]Nws zaum ntawm cub tawg piav dab neeg = He sits by the fire to tell story.
Example 17 [1] Nws da dej hauv lub dab dej = she bathes in the bathtub. [2] Tus menyuam da av = the child rolls over on the mud. [3] Nws da mus da los saum txaj = he tosses and turns in bed.
Example 18 Lub dab dadej loj haum nkaus neeg = the bathtub can fit a person.
Example 19 Nws qaug dab peg = he has seizure.
Example 20 Yog leej twg muaj tsis taus menyuam yuav tsum mus tos menyuam pem dab pog los = if anyone cannot bare children, then one must go request from the grandmother.
Author/Contributor: Hmong, Oct 29, 2013 2:16 am

Advertisements