dej nqhuab
1 Hmong - English
Pronunciationdet·nqhuab | dè.nqhuā | \ de˥˧-ᶰqʰuə˥ \

Part of Speech equivalent
Definitions water evaporated


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Dej nqhuab tag lawm = the water has dried up. Nqhuab is a form of invisible evaporation. (See "Yaj" for evaporate; see "qhuav" for dry).
Example 2 [1] Qav nyob tau hauv dej thiab nruab nqhuab = Frog can live in water and on land.
Example 3 txau dej. txua dej, txuas dej
Example 4 Kev muaj dej caw los yog tab tom qaug dej qaug cawv.
Example 5 Tus neeg qaug cawv da av. Nws tus poj tuaj coj nws mus da dej. Nkawv pom ib cov os tab tom da dej zom zaws.
Example 6 [1] Lub caij ntuj nag dej huam loj = Monsoon season, river grows strong.
[2] Ntuj nag muaj dej nyab tej chaw qis = Rainy season has flood on lowland.
Example 7 [1] Siv lub tais mus ce dej = Use the bowl to scoop water. [2] Nqa lub thoob mus ce dej = Fill the bucket with water.
Example 8 [1]Muab lub khob cug dej ntawm tus kais dej = Use the cup to collect water from the faucet.
Example 9 [1] Nws da dej hauv lub dab dej = she bathes in the bathtub. [2] Tus menyuam da av = the child rolls over on the mud. [3] Nws da mus da los saum txaj = he tosses and turns in bed.
Example 10 [1]Dej nkoog yog cov dej khov tawv tawv = Ice is water that froze hard.
Example 11 [1]Dej tshoob cov uas tsis txawj ua luam dej = The water carried away those who do not know how to swim.
Example 12 [1]Cov dej ntas thaum av qeeg = The water is unstable during earth quake. [2] Dej ntas ntub qhov txhia chaw = The water overflows and splashes every where. [3] Poj niam lub cev ntas ib hli ib zaug = The female body menstruate once a month.
Example 13 Tej roj hmab khi plaub hau kuj yuav tau muab ntxuav dej kub xyaw xab npum tib si.
Example 14 Lawv tes dej num thiab khoom kho yeej tsis zoo thiab lawv tsuas npaj tuaj nyiag koj xwb.
Example 15 Ib qhov ntxiv, tus nqe yuav nce thaum tes dej num pib lawm.
Example 16 Cov koob yees duab yuav tsis muab tso rau hauv chav dej los yog chav txeev cia khoom.
Example 17 Qhov noj zaub mov thiab haus dej 3.
Example 18 Ib poos dej qabzib kuj muaj li 150 calories.
Example 19 1. Nyob nram vaj tsiaj muaj ib co aub dej = In the zoo, there are some sea lions.
Example 20 1. Lawv cais nws tawm hauv tsev neeg = They exclude him from the family.
2. Lawv cais cov neeg dawb thiab neeg dub = They segregated the white people and black people.
3. Nws cais nws cov menyuam = He separates his children.
4. Lawv cais dej los ua teb = They split the river to irrigate farm.
Author/Contributor: Hmong, Jul 26, 2015 7:36 am

Advertisements