ສະຫນັບສະຫນູນ

front
1 English - Hmong
ຫນ້າທີ່ noun
ຄໍານິຍາມ ntawm xubntiag, ntawm hau ntej


ແນະນໍານິຍາມຄໍາສັບ

ຜູ້ປະກອບສ່ວນ/ຜູ້ແຕ່ງ: Hmong, Sep 05, 2018 11:51 am

ສະຫນັບສະຫນູນ