fwjxwm
1 Hmong - Hmong
Part of Speech verb
Definitions ceevfaj, xyuamxim
2 Hmong - English
Pronunciationfuet xuer

Part of Speech adjective
Definitions disciplined, having control


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Yus mus muab mis-hmoov los tov rau menyuam noj, ib fwj dhau ib fwj ua rau tej menyuam puv-puv kawg.
Example 2 Txo fwj chim thiab txhob zoo siab heev heev yog yeej, ua siab zoo thiab txhob ua phem yog swb.
Example 3 Tej menyuam meme uas tsis muaj zog nqus mis, leej niam kuj yuav tau tso mis rau hauj fwj rau noj.
Author/Contributor: Hmong, Dec 06, 2012 9:23 am

Advertisements