hauj sim
1 Hmong - Hmong
Part of Speech adjective
Definitions yooj yim, sib
2 Hmong - English
Pronunciationhaot sheer

Part of Speech adjective
Definitions easy, light


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Muaj coob leej mus ua hauj lwm tsis tau.
Example 2 Tom qab cov caij muaj kev kawm, yuav TSIS muaj tus neeg ua hauj lwm ntawd pab lawm.
Example 3 Daim foos no muaj nyob hauv txhua lub tsev kawm ntawv cov chaw ua hauj lwm.
Example 4 Lub luag hauj lwm ntawm txoj cai qhov kev tswj fwm nyob hauv tej chaw kawm txuj 4.
Example 5 Kev koom nyob hauv tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov hauj lwm hais txog: 1.
Example 6 Pab neeg ua hauj lwm thiab tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov rooj sab laj 4.
Example 7 Yuav tsis pub muab tej kev khiav hauj lwm pab hauv zej zog los mus daws tej kev yuam cai.
Example 8 Tej menyuam meme uas tsis muaj zog nqus mis, leej niam kuj yuav tau tso mis rau hauj fwj rau noj.
Example 9 [1] Av tsij no tiag = Please eat. [2] Av tsij mus ua hauj lwm = Please go to work. [3] Av tsij tuaj xyuas peb = Please come to visit us.
Example 10 [1] Tus poj niam cev xeeb tub lawm = The wife is pregnant. [2] Thaum cev xeeb tub lawm, txhob ua hauj lwm hnyav = During pregnancy, do not do heavy work.
Example 11 [1]Lub chaw nyob muaj TV thiab rooj zaum = The living area has TV and seats. [2] Koj lub chaw ua hauj lwm zoo li cas? = How is your work place? [3] Koj nyob qhov chaw yog lawm = You are in the right position.
Example 12 [1] Nws chim rau tus neeg cem nws = He is angry at the person yelling at him. [2] Hnub no nws chim chim, nws tsis xav ua hauj lwm = Today she is moody, she does not want to work.
Example 13 [1] Lub cib laug thiab tus khaub rhuab mas ua hauj lwm ua ke = The dust pan and the broom works together.
Example 14 1. Tus thawj khoo lawv ua hauj = The leader commands them to work.
2. Lawv raug khoo mus ua qhev = They have been forced to become slaves.
Example 15 1 Ntiav neeg ua hauj lwm = Hire people to work.
Example 16 [1]Nws coos nyiaj vim nws tsis muaj hauj lwm = He does not have money because he does not have a job.
Example 17 [1]Tus neeg cuav zos tsis muaj hauj lwm tseem ceeb ua = The one who wanders around does not have important work to do.
Example 18 [1]Nws tsis xav hnov ces nws fee hlo lawm = She does not want to hear so she turns away quickly. [2]Nws nkaus hlo tej hauj lwm ua = He quickly takes charge of the work.
Example 19 1. Tus coj nthe nqho kom lawv ua hauj lwm = The leader commands loudly that they do the work.
Author/Contributor: Hmong, Nov 11, 2019 6:16 pm

Advertisements