hauv paus
1 Hmong - English
Pronunciationhaov paoz

Part of Speech equivalent
Definitions in front of, origin, originate


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Nej siv tau cov duab no kawm thiab qhia hauv tsev los yog nyob hauv lub tsev koom txoos.
Example 2 Cov tsam thawj ntawm no sawv cev rau cov kev txwv hauv Nqe 1 thiab 2 hauv tsab cai no: a.
Example 3 Siv qhia qhov chaw: qab ca.

1. Tus nas nkaum hauv qab ca.
2. Hauv qab ca muaj ntsaum.
Example 4 [1]Thaum lub hnub nyob saum ntuj ces yus tus duab ntxoo nyob hauv av = When the sun is up in the sky, your shadow is on the ground. [2]Cov neeg so hauv tus duab ntxoo = The people rest in the shade.
Example 5 [1] Daus cov dej tawm hauv lub phiab. [2] Muab diav daus zaub. [3] Daus cov av tawm hauv lub qhov.
Example 6 Cia tus me nyuam nyob hauv tsev tu thiab tua ntshauv tas tso mam rov mus tau kawm ntawv.
Example 7 Tus me nyuam yuav nyob hauv tsev tsis pub tshaj ib los ob hnub.
Example 8 Xyuas txhua tus neeg hauv tsev tej taub hau saib puas muaj ntshauv thiab qe ntshauv.
Example 9 Yam uas ntxhua tsis tau hauv lub tshuab ntxhua khaub ncaws mas yuav tsum coj mus ntiav ntxhua.
Example 10 Nqus vaj tsev, rooj zaum, ntaub pua tsev, pam pw thiab hauv ncoo kom zoo.
Example 11 Yuav tsum tshab hauv pawg ntseeg tej rooj sab laj.
Example 12 Kev ntsuam xyuas no yuav tsum ua nyob hauv qhov chaw uas tus me nyuam nyob ntau tshaj plaws.
Example 13 Cov neeg no tej zaum yuav tuaj txog hauv koj lub zos.
Example 14 Cov cuab yeej AEDs muab cia tau hauv cov txeev uas muaj ib lub suab nrov thaum qhib.
Example 15 Nyob rau hauv Madison Cov Tsev Kawm Ntawv Phaj Nrab, peb yuav: 1.
Example 16 Daim foos no muaj nyob hauv txhua lub tsev kawm ntawv cov chaw ua hauj lwm.
Example 17 Tej hau kev sib koom rau hauv kev kawm rag txuj los yog lwm yam kev kawm; j.
Example 18 Lub luag hauj lwm ntawm txoj cai qhov kev tswj fwm nyob hauv tej chaw kawm txuj 4.
Example 19 Kev xa mus rau tej koom haum hauv zej zog kom xwm yeem Txoj cai cov kev tswj fwm: 1.
Example 20 Kev koom nyob hauv tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov hauj lwm hais txog: 1.
Author/Contributor: Hmong, Mar 16, 2020 8:11 am

Advertisements