hnub hnub
1 Hmong - English
Pronunciationhnuub hnuub

Part of Speech noun
Definitions day before yesterday


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Ntuj qaib ntuj noog, peb hnub nyob tsis paub hnub mus.
Example 2 Lino, yog leej twg noj 10 diav icecrean ib hnub ces twb txaus yus lub cev siv ib hnub lawm.
Example 3 [1] Ib hnub muas 24 teev = A day has 24 hours. [2] Lub hnub ci ntsa iab = The sun is shining bright.
Example 4 Tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum raug tshem tawm li tsib hnub.
Example 5 Tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum raug tshem tawm tsib hnub thiab yuav tsum raug rho tawm.
Example 6 Hnub ci, teeb ci
Example 7 1 Kuv niaj hnub mus khwv = I go to work everyday
Example 8 Tus ntshauv laus mas muaj txoj sia nyob txog li 3035 hnub.
Example 9 Ib hnub no tus maum ntshauv yuav nteg li 35 lub qe.
Example 10 hnoob nyoog = age in time in year hnoob hnub = the third day in the past
Example 11 [1] Nws chim rau tus neeg cem nws = He is angry at the person yelling at him. [2] Hnub no nws chim chim, nws tsis xav ua hauj lwm = Today she is moody, she does not want to work.
Example 12 Nco ntsoov tias niaj hnub zawv plaub hau los yeej yuav tua tsis tau ntshauv li.
Example 13 1 Lub hnub ntsa iab saum ntuj = The sun shines brightly on the sky
Example 14 Tus me nyuam yuav nyob hauv tsev tsis pub tshaj ib los ob hnub.
Example 15 Mus kawm tom qab hnub thib 17 ntawm lub semester uas yog tsis tau kev zam rau (i.e.
Example 16 Ib hnub , peb siv txog li 1500 - 2000 calory.
Example 17 Hnub Sunday Thib Tsib (thaum twg muaj li ntawd).
Example 18 Yog hais tias muaj me nyuam yaus txaus, txhua hnub nyoog yuav tsum muaj nws ib pawg.
Example 19 1 Tsheej hnub = All day.
Example 20 1. My aim is the star = Kub lub hom phiaj yog lub hnub qub.
Author/Contributor: Hmong, Jun 16, 2010 6:02 pm

Advertisements