legend
1 Hmong - English
Huam laj thim sob
huaf·lat·thif·sob | huǎ.là.thǐ.sō | huə˨˦-la˥˧-tʰi˨˦-ʂɒ˥
2 Hmong - Hmong
Huam laj thim sob
Equivalent: Ntxiv qhov txias es thim qhov sov.
Examples:
Siv thaum ua khawvkoob rau neeg mob npaws.
Synonyms: sov, thim, huam, laj
Etymology: Laj -> txias, Sob -> sov (kub)
Etymology
  1. Laj -> txias, Sob -> sov (kub)
Sources
  1. Hmong, Jan 07, 2019 4:01 pm