huamyees
1 Hmong - English
Pronunciationhuar yenz

Part of Speech verb
Definitions craving an addiction
Synonyms:
2 Hmong - Hmong
Part of Speech verb
Definitions nqhis dhau ua rau ib ce tshee hnyo
Examples: Nws huamyees yeeb = Nws xav haus yeeb lawm.
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1 dej huam 2 mob huam
Example 2 [1] Lub caij ntuj nag dej huam loj = Monsoon season, river grows strong.
[2] Ntuj nag muaj dej nyab tej chaw qis = Rainy season has flood on lowland.
Author/Contributor: Hmong, Jan 07, 2019 2:45 pm

Advertisements