ib thajtsam
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech equivalent
Definitions zone, area


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Cov neeg no mus rau ib thaj chaw, ntxias nyiaj tag ces khiav lawm.
Example 2 Nqee tsam cov niam txiv kuj tsis tshua kam cia siv cov cuab yeej pab no thiab.
Example 3 Kev npaj ib tug laj txheej tuav kev ceev xwm rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv 2.
Example 4 Cov tsam thawj ntawm no sawv cev rau cov kev txwv hauv Nqe 1 thiab 2 hauv tsab cai no: a.
Author/Contributor: Hmong, Jun 16, 2010 9:49 pm

Advertisements