ibntsis
1 Hmong - English
Pronunciation 

Part of Speech noun
Etymology ib (one) ntsis (tip -> the later)
Definitions in a little bit, later
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Yuav tsum ceev me ntsis tshuaj nyob tom tsev kawm ntawv xwb.
Example 2 Cov kev npau suav no yuav hloov me ntsis mus, tiam sis tseem yuav txia tau los ua qhov tseeb.
Author/Contributor: Hmong, Jan 08, 2019 1:24 pm

Advertisements