kab laug nees
1 Hmong - English
Pronunciationkab·lauh·nengl | kā.laụ.nêng | \ ka˥-lau˧˩-neŋ˧ \

Part of Speech noun
Definitions millipedes
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions tus kab uas muaj ko taw ntau ntau thiab lub cev ua tus kav kheej kheej.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 1 Kab laug sab txawj cab sab ua lub vas = Spider knows how to weave a net
Example 2 1 Kab laug tsov txaij li tus tsov = Tarantula has stipes like tiger
Example 3 1. kab laug sab = spider, creature that weaves lines.
Example 4 Kab noj peb cov nplooj zaub khis tag. Kuv txiav yuav ib co tshuaj mus tua kab.
Example 5 Kab ntawv kob cuj ib nov piav txog kev noj qab, haus huv hauv tsev neeg. Kab kob cuj ob yog piav txog kev tu me nyuam.
Example 6 Nws yog ib tus kab dawb doog, tsis muaj tis nyob rau saum tib neeg lub taub hau.
Example 7 Nov yog cov kab mob hnoos vais lav (virus) uas xoos pom ze txhiab thiab pua zaus.
Example 8 Ib tug kab mob vais lav (virus) nws nthuav txav thiab kis rau lwm tus tib neeg tau sai heev.
Example 9 Tiv thaiv kab mob hnoos.
Example 10 Peb nyiam mus yuav khoom kab-poos (canned food) los rau peb thiab peb tej menyuam noj.
Example 11 Yawg Foob Xab muab kab los ntaus ua tau ib rab taus khov heev.
Example 12 [1] Nws chaws lub qhov laj kab = He went through the hole on the fence. [2] Tus nas chaws lub qhov phab ntsa los = The mouse came through the hole in the wall.
Example 13 Nws xwm kab zoo, nws thiaj muaj nyiaj = his spirit of wealth is good, that's why he is wealthy.
Example 14 1 Nws dawj kab laum noj = it pries for cockroach to eat.
Example 15 1 Neeg ntsuas kab tsib = People chew on sugar cane.
Example 16 1 Nws yuavtsum xav tshuaj tiv thaiv kab mob
2 Koj yuavtsum noj mov
Example 17 1 Tus hluas nkauj muaj kab lia = The young lady has dimples
Example 18 [1]Nws dig cua nab = He digs earthworm. [2] Nws dig pob kab ntxau = She picks on her pimples.
Example 19 1. Koj kab tias yuav raug pes tsawg? = What is your estimate price?
Example 20 1 Kab ntsig = A hairy, poky caterpillar.
Author/Contributor: Hmong, Aug 05, 2019 7:56 am

Advertisements