kabteeb
1 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions Lub rooj zaum uas yog siv kav theej losyog ncau fiab.
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Koj xav tham qhov teeb meem no rau leej twg? 9.
Example 2 Cej luam qhov teeb meem rau lawv tus xib fwb.
Example 3 Qhov teeb meem no tau tshwm sim los ntev li cas lawm? 6.
Example 4 Koj tau ua li cas lawm hais txog qhov teeb meem no? 7.
Example 5 Qhov teeb meem no yuav muab leg tsis pub leej twg paub.
Example 6 Yuav tswj tsis pub lwm tus paub txog tus me nyuam kawm ntawv tej teeb meem.
Example 7 Feem kev kawm txuj cov kev pab rau cov niam txiv daws tej teeb meem tau teev saum no.
Example 8 Nqe lus xaus yuav tsum pab daws qhov teeb meem nrog kev sib fwm rau txhua tus tau txuam rau.
Example 9 Cov neeg muaj teeb meem mob plawv tseem muaj tsawg tab sis kuj nce ntau ntxiv lawm.
Example 10 kev muaj mob, kev muaj teeb meem, kev tshais kawm).
Example 11 Tus xib fwb yuav tau cej luam cej luam qhov teeb meem rau ib tug neeg saib xyuas qhov kev sib tw.
Author/Contributor: Hmong, Dec 03, 2018 11:27 am

Advertisements