kabteeb
1 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions Lub rooj zaum uas yog siv kav theej losyog ncau fiab.
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Kab ntawv kob cuj ib nov piav txog kev noj qab, haus huv hauv tsev neeg. Kab kob cuj ob yog piav txog kev tu me nyuam.
Example 2 Kab noj peb cov nplooj zaub khis tag. Kuv txiav yuav ib co tshuaj mus tua kab.
Example 3 kab ke pam tuag = guideline for funeral ceremony
Example 4 [1] Nws chaws lub qhov laj kab = He went through the hole on the fence. [2] Tus nas chaws lub qhov phab ntsa los = The mouse came through the hole in the wall.
Example 5 nyiaj kab phaj = cash on a plate
Example 6 Nws yog ib tus kab dawb doog, tsis muaj tis nyob rau saum tib neeg lub taub hau.
Example 7 Niam Nkauj Kab Yeeb = tus niam nkauj cawm siav, tus muab txoj sia
Example 8 1 Kab ntsig = A hairy, poky caterpillar.
Example 9 1 Tus hluas nkauj muaj kab lia = The young lady has dimples
Example 10 1 Neeg ntsuas kab tsib = People chew on sugar cane.
Example 11 Nws xwm kab zoo, nws thiaj muaj nyiaj = his spirit of wealth is good, that's why he is wealthy.
Example 12 1 Kab dov quav nyiam dov ruav ua tej lub kheej kheej = Dung beetle likes to roll dung into a round ball
Example 13 Peb nyiam mus yuav khoom kab-poos (canned food) los rau peb thiab peb tej menyuam noj.
Example 14 1 Nws dawj kab laum noj = it pries for cockroach to eat.
Example 15 1 Cov kab lia nyiam noj cov ntoo lwj = The larvae like to eat rotten wood
Example 16 Nov yog cov kab mob hnoos vais lav (virus) uas xoos pom ze txhiab thiab pua zaus.
Example 17 Ib tug kab mob vais lav (virus) nws nthuav txav thiab kis rau lwm tus tib neeg tau sai heev.
Example 18 Tiv thaiv kab mob hnoos.
Example 19 [1]Nws dig cua nab = He digs earthworm. [2] Nws dig pob kab ntxau = She picks on her pimples.
Example 20 1 Kab laug sab txawj cab sab ua lub vas = Spider knows how to weave a net
Author/Contributor: Hmong, Dec 03, 2018 11:27 am

Advertisements