kauj ntseg
1 Hmong - English
Pronunciationkaot jaegh

Part of Speech equivalent
Definitions ear ring


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Lub kauj tooj tshee ua tau suab nrov = the copper coil vibrate to make sound.
2. Lub kauj tooj npab coj thaiv dab = the copper wrist lace is worn to ward off evil.
3. Neeg qaug cawv tswj tsis tau kauj tsheb = drunk people cannot control the steering wheel.
4. Kauj xov tooj no yog hlua fai fab = this copper wire roll is electric cable.
Example 2 Kauj toog npab yog lub kauj coj kauv taug txhais npab losyog ntawm cajdab tes.
Example 3 Maj mam muab kev qhuab qhia zuj zus rau cov uas ua heev neeg raws li cov kauj ruam ntawm no.
Example 4 1 Nws rub ntiag lub kauj = He forcefully pulls the wheel.
Example 5 1. Nws kauj txoj hlua = He coils the rope.
Author/Contributor: Hmong, Sep 23, 2019 9:34 am

Advertisements