kauv qaib
1 Hmong - English
Pronunciationkaov qaib

Part of Speech noun
Definitions a specie of small deer in Southeast Asia
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1 Tsho ntsu kauv = Dirty shirt
2 Neeg ntsu kauv = Dirty person
Example 2 Yaj yeeb yog tshuaj phiv kauv maim = opium is an illegal drug.
Example 3 Lawv hnov kauv tshe pem roob = they hear barking deer barks on the hill.
Kuv hnov nas hooj twm tshe tom hav zoov = I heard red-bellied squirrel barking in the forest. (This verb is not used with other animals).
Example 4 Tus noog kau = the bird sings. Tus kauv kau = the deer calls.
Example 5 1 Ntsu kauv = Dirty, teeming with dirt and sweat.
2 Ntsu txab = Rich in opium.
Example 6 Kauj toog npab yog lub kauj coj kauv taug txhais npab losyog ntawm cajdab tes.
Author/Contributor: Hmong, Apr 30, 2013 10:29 am

Advertisements