kawg li
1 Hmong - English
Pronunciationkergh lee

Part of Speech equivalent
Definitions that is all, that is it, nothing more
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Tus qaib nov qab kawg = This chicken is very delicious.
Example 2 Tus ntshauv yuav nkag ceev kawg li.
Example 3 Qhov kev txiav txim siab ntawm Tsoom Fwv Tswj feem coob yuav tsum yog qhov kawg.
Example 4 Noog lomkaub quaj kho siab kawg.
Example 5 Nws tso dag tuaj dab ros kawg = his joke is very funny.
Example 6 Cov txiv ntoo dauv qis kawg = the fruits hang very low.
Example 7 Qhov kawg, yog yus rog heev lawm yus kuj tsis zoo nraug, tsis zoo nkauj.
Example 8 1. Xyoo no los ib kob daus loj kawg = this year fell a heavy snow.
2. Nag hmo los ib kob nag = yesterday rain fell one time.
3. Tag kis yuav los pes tsawg kob nag? = Tomorrow, how many times will the rain fall?
Example 9 [1] Nws los tom teb los. Nws sab kawg = He came from the garden. He is very tired.
[2] Nws tus mob sab heev li = his condition is grave.
Example 10 Yus mus muab mis-hmoov los tov rau menyuam noj, ib fwj dhau ib fwj ua rau tej menyuam puv-puv kawg.
Example 11 1. Ag... Cov dej no laj siab kawg = Ah... This drink is refreshing.
Example 12 [1] Kev hlub nyob tob tob = Love is very deep.
[2] Lub pas dej tob kawg = The lake is very deep.
Example 13 Thaum xa dab mus ces xa mus rau hnub coog hli kawg es dab thiaj rov los tsis tau.
Example 14 Nug: Are you ok? = Koj puas tseem taus? Teb: I am ok = Kuv tseem taus. Taij: Help me = pab kuv. Kam: Ok = aws, tau kawg.
Example 15 Thaum kawg, Hmoob tuaj txog teb chaws Meskas = at last, Hmong has arrived in the US.
Example 16 Siv ua lo lus tom kawg thaum tham txog tus txiv neej.
Example 17 Thaum lub caij cog qoob, ntuj los nag loj kawg. Tshab ntuj tim ub, los nag tim no. Cov neeg los nyob hauv tsev nkauj nag. Tus neeg uas nyob nraum zoov ntub nag tag lawm.
Example 18 yam tsawg kawg kiag = the very least, at least, at minimum
Example 19 1. Nws ev ib kawg txhuv = She carries a back basket of rice.
Example 20 1. Nws khws koj kawg = he looks like you.
Author/Contributor: Hmong, Dec 27, 2013 6:43 am

Advertisements