khaub rhuab
1 Hmong - English
Pronunciationkhaob truab

Part of Speech noun
Definitions broom


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Lub cib laug thiab tus khaub rhuab mas ua hauj lwm ua ke = The dust pan and the broom works together.
Example 2 Muab pam, ntaub pua chaw, thiab khaub ncaws ntawm tsev neeg mus ntxua tom qab tua ntshauv tag.
Example 3 Yam uas ntxhua tsis tau hauv lub tshuab ntxhua khaub ncaws mas yuav tsum coj mus ntiav ntxhua.
Example 4 1 Ntxhua khaub ncaws = Washing clothes
Example 5 [1]Kuv mob ib ce = My body hurts. [2] Kuv pom ib ce khaub ncaws zoo nkauj heev = I saw a very nice suit. [3] Kuv muaj ib ce zam phim koj = I have a set of clothes that matches you.
Author/Contributor: Hmong, Jun 23, 2010 10:19 am

Advertisements