khawv khuav
1 Hmong - English
Pronunciationkherv khuav

Part of Speech adverb
Definitions constantly or nervously acting fast and nonstop
Examples: 1. Nws taug kev khawv khuav = He walks constantly.Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Nws taug kev khawv khuav = He walks constantly.
Example 2 Khawv yeej = hais kom yeej. Khawv yws = hais tsis tsum, hais tsis tag.
Example 3 Tej tim khawv ntawm lub rooj siab hais yuav tsum yog tej yam nyob rau tom tsev kawm ntawv xwb.
Example 4 ncaum puam suab khawv, tes taw tuag zawv = hais lus puv ncauj tabsis ua tsis tau dabtsi.
Example 5 ib khawv mov = a mouthful of rice
Author/Contributor: Hmong, Jul 08, 2010 8:21 pm

Advertisements