khob teeb
1 Hmong - Hmong
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions khwb teeb
Synonyms:
2 Hmong - Lao
Pronunciation 

Part of Speech noun
Definitions ຕັ່ງ


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Ib ob khob cawv kuj pab kom yus cov ntshav khiav zoo.
Example 2 Ib khob cawv kuj muaj li 100 calories lawm.
Example 3 Cov hauv li 2-4 khob tuaj ib hnub kuj zoo li muaj sia ntev.
Example 4 Ib khob mis-nyuj kuj muaj 130 calories - yog mis-nyuj qabzib ces twb muaj li 240 calorie lawm.
Author/Contributor: Hmong, Dec 03, 2018 11:28 am

Advertisements