legend
1 Hmong - English
Khoom phijcuam
Khoom phij cuam
khongf·phit·cuaf | khǒng.phì.cuǎ | kʰɒŋ˨˦-pʰi˥˧-cuə˨˦
Etymology: khoom (things) phij (with) cuam (add-on)
2 Hmong - Hmong
Khoom phijcuam
Khoom phij cuam
Noun: Qhov khoom uas muab pab rau ntxhais vauv coj mus pib lub cuab yig.
Etymology: khoom (toobxib) phij (nrog) cuam (rau)
Etymology
  1. khoom (things) phij (with) cuam (add-on)
  2. khoom (toobxib) phij (nrog) cuam (rau)
Sources
  1. Hmong, Oct 08, 2022 6:50 pm