khoom phijcuam
1 Hmong - English
Pronunciationkhongf·phit·cuaf | khǒng.phì.cuǎ | \ kʰɒŋ˨˦-pʰi˥˧-cuə˨˦ \

Part of Speech noun
Etymology khoom (things) phij (with) cuam (add-on)
Definitions wedding gifts
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Etymology khoom (toobxib) phij (nrog) cuam (rau)
Definitions qhov khoom uas muab pab rau ntxhais vauv coj mus pib lub cuab yig.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Tej khoom noj khoom haus losyog khoom vaj khoom tsev uas tsis zoo siv thiab tsis muaj nqis.
Example 2 Cov pob nyem los tseem siv tau los ua qhov tua thiab taw lwm yam khoom.
Example 3 Lawv tes dej num thiab khoom kho yeej tsis zoo thiab lawv tsuas npaj tuaj nyiag koj xwb.
Example 4 Nwstsismuaj qhovzoo nyob tom tsev muag khoom.
Example 5 Peb tsis tau txais ib qho khoom li.
Example 6 Qhia tus me nyuam kom paub fwm txoj cai, tsoom fwv loj, thiab lwm tus txoj cai thiab tej khoom 4.
Example 7 Tub Sab – Xws li nyiag lwm tus nyiaj los tej khoom ntiag tug uas raug nqi tsis tshaj $200.
Example 8 “Ua Tub Sab Loj” – Xws li nyiag lwm tus nyiaj los yog tej khoom uas raug nqi ntau dua $200.
Example 9 Cov koob yees duab yuav tsis muab tso rau hauv chav dej los yog chav txeev cia khoom.
Example 10 Tej khoom plig tau txais rau tej qhov tsis yog kev kawm hauv tsev kawm ntawv (i.e.
Example 11 Chav txee cia khoom yog npaj rau cov tub rag txuj thiab cov xib fwb siv xwb.
Example 12 Tsis pub sib thab ua si nyob hauv chav txee cia khoom txhua lub sij hawm.
Example 13 Yuav tsum tu chav txee cia khoom kom du lug.
Example 14 Peb nyiam mus yuav ntau yam tom tsev muag-khoom (supermarket/milkbar).
Example 15 Peb nyiam mus yuav khoom kab-poos (canned food) los rau peb thiab peb tej menyuam noj.
Example 16 Cov zaub-mov uas muaj calory ntau mas yog tej roj, tej piamthaj, tej khoom qabzib.
Example 17 Ntxhw siv tus cov txwv muab khoom = Elephant uses the trunk to grab things.
Example 18 [1]Tauv huab dawb = The white cloud. [2] Khoom pub dawb = Free stuff. [3] Neeg dawb huv = Innocent people.
Example 19 [1]Toyota dhos lawv cov tsheb zoo heev = Toyota assembles their vehicles very good. [2]Kuv tsuas txawj dhos luv thij xwb = I only know how to put together a bicycle. [3]Qee zaum cov khoom tsis sib dhos = sometimes the parts do not fit.
Example 20 [1]Nqa tej khoom hnyav ces mob duav = Carrying heavy things causes back pain.
Author/Contributor: Hmong, Oct 08, 2022 6:50 pm

Advertisements