kub nkhaus
1 Hmong - English
Pronunciationkuub ghaoz

Part of Speech adjective
Etymology twisted horn
Definitions difficult, hard head


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Toj kub hnyiab dawm kub hnyoo
Example 2 Toj kub hnyiab, dawm kub hnyoo.
Example 3 Tej roj hmab khi plaub hau kuj yuav tau muab ntxuav dej kub xyaw xab npum tib si.
Example 4 Lub puav lim tiam, cov mob hnoos los txog, Nws tab tom kub.
Example 5 Nws tseem ua rau kub hauvsiab lug thiab.
Example 6 [1]Tiv tshav ntuj kub ces dias taub hau = Staying in the sun leads to head-ache.
Example 7 [1]Nws do lauj kaub nqaij kom txhob kub hnyiab = he stirs the pot of meat so it will not get burned. [2]Tus poj niam do cov xamlav = the woman mixes the salad.
Example 8 1. My aim is the star = Kub lub hom phiaj yog lub hnub qub.
Example 9 They mine gold = Lawv khawb tau kub.
Author/Contributor: Hmong, Nov 18, 2019 6:17 pm

Advertisements