laj
1 Hmong - English
Pronunciationlat | là | \ la˥˧ \

Part of Speech verb
Definitions cool, cooling down
2 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions tired, bored with (an activity)
Examples: 1. laj noj mov = tired of eating.

2. laj hais lus = tired of talking.

3. laj ua si = bored with playing.
3 Hmong - English
Part of Speech noun
Etymology Laotian ລາບ (laab)
Definitions spicy minced meat dish
4 Mong - Hmong
Pronunciationlat | là | \ la˥˧ \

Part of Speech noun
Definitions liaj, liaj teb
5 Hmong - Hmong
Pronunciationlat | là | \ la˥˧ \

Part of Speech verb
Definitions txias
6 Hmong - Hmong
Part of Speech adverb
Etymology laj > lam
Definitions tsis muaj siab ua
Synonyms:
7 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Etymology 梁(liáng/laam). ຫລັງ (laam) = qaum.
Definitions qaum, nraum qab, nraum qaum
Examples: 1. Lub laj roob = lub qaum roob.
Synonyms:
8 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions back, ridge


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 1. laj noj mov = tired of eating.
2. laj hais lus = tired of talking.
3. laj ua si = bored with playing.
Example 2 Yuav tsum tshab hauv pawg ntseeg tej rooj sab laj.
Example 3 Kev npaj ib tug laj txheej tuav kev ceev xwm rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv 2.
Example 4 Pab neeg ua hauj lwm thiab tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov rooj sab laj 4.
Example 5 Muaj cov Nyab Laj xav tau xav txeeb yuav cov teb chaws Nplog ntawd ua lawv tug thiab.
Example 6 [1]Hmoob khiav tuaj lawm, ces Nyaj Laj caum qab tuaj = After the Hmong had left, then the Vietcong followed (to track them).
Example 7 [1] Yuav ceeb laj kawm tau ua nais mom = It will be hard learning to be a physician.
Example 8 [1] Nws chaws lub qhov laj kab = He went through the hole on the fence. [2] Tus nas chaws lub qhov phab ntsa los = The mouse came through the hole in the wall.
Example 9 [1]Thaum cov Nyab Laj tuaj txog, cov Hmoob twb dhau lawm = when the Vietcong arrived, the Hmong had already pass through.
Example 10 Phaum rog Nyab Laj ua rau Hmoob khiav tawm teb chaws = the Vietnam-War epidemic caused the Hmong to flee their homeland.
Example 11 1. Ag... Cov dej no laj siab kawg = Ah... This drink is refreshing.
Author/Contributor: Hmong, Jul 13, 2010 2:24 pm

Advertisements