lub plawv
1 Hmong - English
Pronunciationlub·pleuv | lū.pléu | \ lu˥-pˡaɨ˧˦ \

Part of Speech noun
Definitions heart, core


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Lub plawv muaj plaub chav = the heart has four chambers. Hauv plawv zos muaj neeg coob = in the center of town lives many people.
Example 2 ດວງຈັນ = lub hli ດວງໃຈ = lub plawv (siab)
Example 3 Ua ntev mus, lub plawv cia li nkees ces tsis dhia ntxiv lawv - luag hu tias 'heart attack'.
Example 4 [1]Nws lub plawv dhia teg qeeb teg nrawm = his heart beats slow and fast.
Example 5 Lub caij lub teb chaws Lostsuas ntxhov yog lub caij lub xyoo 1830.
Example 6 1 electric stove = lub qhovcub xobchim 2 electric car = lub tsheb xobchim 3 electric motor = lub tshuab xobchim
Example 7 Ib lis piam tom qab lub qe nteg, mas lub qe yuav daug.
Example 8 Yuav muaj 19 xyoos ua ntej lub Yim Hli Ntuj tim 1 ntawm lub xyoo kawm.
Example 9 Thaum ntawd, lub teb chaws Lostsuas hu ua lub chaws Ib Plhom Tug Ntxhw -Laxab-.
Example 10 Nyob rau hauv pab pawg twg ces tag nrho sawv daws coj tib lub npe uas cov kwv tij Mi-os hu lub Xeem.
Example 11 Cov Fakis tuaj kav lub teb chaws Lostsuas lub xyoo 1892 tag ces lawv pib yuam cov pej xeem them se.
Example 12 Yog tias koj lub cev siv li 1500 calory xwb, 330 calory twb mus ua roj nyob hauv koj lub cev.
Example 13 Ib diav roj kib zaub xwb twb muaj calory npaum li 2 lub qe, los 3 lub apple.
Example 14 1. Nws cab nyuj. 2. Lub tsheb loj cab lub tsheb me.
Example 15 Zab, thaum ub yog ib tug neeg uas txawj txawj ntsias dag lub npe. Tom qab no tib neeg cia li siv lub npe "Zab" no ua ib lo lus nthuav qhia txog lwm tus neeg lawm xwb. Piv txwv: tus neeg zab = tus neeg dag.
Example 16 [1] Siv lub tais mus ce dej = Use the bowl to scoop water. [2] Nqa lub thoob mus ce dej = Fill the bucket with water.
Example 17 [1]Lub chaw nyob muaj TV thiab rooj zaum = The living area has TV and seats. [2] Koj lub chaw ua hauj lwm zoo li cas? = How is your work place? [3] Koj nyob qhov chaw yog lawm = You are in the right position.
Example 18 [1] Nws chaws lub qhov laj kab = He went through the hole on the fence. [2] Tus nas chaws lub qhov phab ntsa los = The mouse came through the hole in the wall.
Example 19 [1]Dab tsho yog daim ntaub ntawm lub tsho uas los ncig lub caj dab = Collar is the part of a shirt that surrounds the neck.
Example 20 [1]Lub hnub nyob deb deb ntawm lub ntiaj teb = The sun is very far from the earth.
Author/Contributor: Hmong, Sep 01, 2010 11:20 pm

Advertisements