lwm
1 Hmong - English
Pronunciationluer  

Part of Speech classifier
Definitions other
2 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions check, observe by walking by
3 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions swing (something) around the head
Examples: lwm qaib = to swing a chicken around a person's head.
4 Hmong - English
Part of Speech adjective
Definitions next, future
5 Hmong - English
Part of Speech noun
Definitions round
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Yog koj yuav siv lwm yam tshuaj mas thov koj nrog koj tus kws kho mob tham tso.
Example 2 Cov pob nyem los tseem siv tau los ua qhov tua thiab taw lwm yam khoom.
Example 3 Ib tug kab mob vais lav (virus) nws nthuav txav thiab kis rau lwm tus tib neeg tau sai heev.
Example 4 Muaj coob leej mus ua hauj lwm tsis tau.
Example 5 Yuav tsum fwm lwm tus txoj cai, thiab tsis pub muaj kev cuam tshuam rau txoj kev kawm ntaub ntawv.
Example 6 Qhia tus me nyuam kom paub fwm txoj cai, tsoom fwv loj, thiab lwm tus txoj cai thiab tej khoom 4.
Example 7 Muab kev txaus siab rau me nyuam kawm ntawv tej ntaub ntawv kawm thiab lwm yam kev kawm 7.
Example 8 Kev hais lus saib tsis taus los yog hais lus thuam lwm tus.
Example 9 Tub Sab – Xws li nyiag lwm tus nyiaj los tej khoom ntiag tug uas raug nqi tsis tshaj $200.
Example 10 “Ua Tub Sab Loj” – Xws li nyiag lwm tus nyiaj los yog tej khoom uas raug nqi ntau dua $200.
Example 11 Tom qab cov caij muaj kev kawm, yuav TSIS muaj tus neeg ua hauj lwm ntawd pab lawm.
Example 12 Yuav tswj tsis pub lwm tus paub txog tus me nyuam kawm ntawv tej teeb meem.
Example 13 Txiav txim xyuas cov kev teem txim tsim nyog rau qhov muaj AOD thiab/los yog xa mus rau lwm tus.
Example 14 Daim foos no muaj nyob hauv txhua lub tsev kawm ntawv cov chaw ua hauj lwm.
Example 15 Tej hau kev sib koom rau hauv kev kawm rag txuj los yog lwm yam kev kawm; j.
Example 16 Lub luag hauj lwm ntawm txoj cai qhov kev tswj fwm nyob hauv tej chaw kawm txuj 4.
Example 17 Kev koom nyob hauv tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov hauj lwm hais txog: 1.
Example 18 Pab neeg ua hauj lwm thiab tsev kawm ntawv tsoom thawj coj cov rooj sab laj 4.
Example 19 Cov ntaub ntawv tsis pub lwm tus paub yuav muab sib qhia tau raws li MPD tsab cai xwb.
Example 20 Mam muab kev kawm lwm yam ntaub ntawv kawm qhia rau.
Author/Contributor: Hmong, Sep 01, 2010 11:53 pm

Advertisements