mloog lus
1 Hmong - English
Pronunciationmlongh luuz

Part of Speech adjective
Definitions obedient
2 Hmong - English
Part of Speech verb
Definitions obey, listen


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 1. Menyuam cam thawj tsis mloog niam txiv lus = Disobedient children do not listen to parents. 2. Neeg cam thawj tsis mloog tus coj qhia = Rebellious people do not take advice from leader.
Example 2 [1] Nws cem nws tus poj niam tub nkeeg = He scolds his wife for being lazy. [2] Nws cem nws tus menyuam tsis tsim mloog lus = She scolds her son for not listening to her.
Example 3 [1]nws dwb xwb, nws tsis mloog lus = He is rebellious, he is not listening.
Example 4 Yawg Nkias Xab mas txua raj los zoo nkauj hos tshuab raj los zoo mloog.
Example 5 [1] Lub caij ntuj tshiab, ntoo hlav nplooj mos = In the spring, trees grow new leaves.
[2] Lub caij kawm ntawv, mloog zoo zoo = In times of learning, listen very well.
Example 6 1 Nab ntsuab tuag saum tsuag, neeg nkees nquag saum luag (other people)

2 Luag (I) hais yus (you), yus yuav tsum mloog thiab
Example 7 Cov laus Hmoob txawj hais dab neeg = the elder Hmong knows how to tell stories. Cov menyuam Hmoob nyiam mloog dab neeg = the Hmong children like to listen to stories.
Example 8 Nws piav dab neeg rau peb mloog = he tells story for us to listen.
Example 9 1 Txawm koj hais cuaj zeeg kaum zeeg los nws yeej tsis mloog = Even if you said nine time ten time, he still will not listen.
Example 10 Pab pawg twg los nyias mloog nyias tus coj hais.
Author/Contributor: Hmong, Sep 12, 2010 12:38 pm

Advertisements