mob leeg
1 Hmong - English
Pronunciationmob·lengh | mō.lẹng | \ mɒ˥-leŋ˧˩ \

Part of Speech equivalent
Definitions muscle pain


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Cov kws kho mob loj me mob coob heev li, thiab cov neeg mob los tseem coob heev thiab.
Example 2 Yus ua ib yam dabtsi xwb los yus nim mob-mob ib-ce, Hmoob hu tias mob laug.
Example 3 Yog tsis muaj ntsev noj, yus lub cev yuav muaj mob ua rau phob-vog, nkees thiab mob ntau yam.
Example 4 [1] Cov neeg muaj mob paj hlwb cim xeeb tsis zoo npaum cov neeg tsis mob = People with brain disease do not have good memory like those who do not.
Example 5 [1]Tus neeg mob tsis cus, tus neeg cus tsis mob = Sick person is not active, active person is not sick.
Example 6 Yog pom tej tawv nqaij ua paug lawm mas yuav tau mus ntsib tus kws kho mob.
Example 7 Tham nrog koj tus kws kho mob yog koj muaj lus dab tsi.
Example 8 Yog koj yuav siv lwm yam tshuaj mas thov koj nrog koj tus kws kho mob tham tso.
Example 9 Lub puav lim tiam, cov mob hnoos los txog, Nws tab tom kub.
Example 10 Nov yog cov kab mob hnoos vais lav (virus) uas xoos pom ze txhiab thiab pua zaus.
Example 11 Ib tug kab mob vais lav (virus) nws nthuav txav thiab kis rau lwm tus tib neeg tau sai heev.
Example 12 Ob zaug mob hnoos kuj muaj ntawd los, peb yuav tau npaj.
Example 13 Tiv thaiv kab mob hnoos.
Example 14 Cov neeg muaj teeb meem mob plawv tseem muaj tsawg tab sis kuj nce ntau ntxiv lawm.
Example 15 Qhov no tsis cuam tshuam rau cov me nyuam kawm ntawv uas tau muaj tus mob qhua taum lawm.
Example 16 Kev kho yog tus neeg kho mob ua tus kho thiab hu rau 911.
Example 17 Cov niam txiv/cov tswj fwm yuav tau xyuas lawv cov koom haum roos kev kho mob kom muaj txhua zog.
Example 18 Kev rag txuj yog ib qho kev kawm yuav muaj kev phom sij tsiam raug mob hnyav.
Example 19 kev muaj mob, kev muaj teeb meem, kev tshais kawm).
Example 20 Muaj koom haum tuav kev kho mob.
Author/Contributor: Hmong, Nov 14, 2019 7:31 pm

Advertisements