mov nplej tshiab
1 Hmong - English
Pronunciationmov·blet·tshiab | mó.blè.tshiā | \ mɒ˧˦-ᵐbˡe˥˧-tʂʰiə˥ \

Part of Speech noun
Definitions fresh harvested rice


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 Noj nqaij ntxuag mov = noj nqaij lawv mov
Example 2 Feem tuav zaub mov uas tau kev txhawb los ntawm tsev kawm ntawv; k.
Example 3 Qhov noj zaub mov thiab haus dej 3.
Example 4 Tej zaub-mov tebchaws no txawv tej nyob Nplog teb thiab Thaib Teb.
Example 5 Peb nyiam mus yuav zaub-mov tom khw los noj.
Example 6 Cov zaub-mov uas muaj calory ntau mas yog tej roj, tej piamthaj, tej khoom qabzib.
Example 7 Ib diav icecrean twb muaj 115 colories - npaum li 2 phaj mov plej lawm.
Example 8 Ib daim biscuit qabzib kuj npaum li ib phaj mov lawm thiab.
Example 9 Ib lub donut twb npaumli 3 phaj mov ! (Nej puas paub li no ?).
Example 10 Nws cov plab-hnyuv kuj zom tsis tau mov, lub raum tseem lim ntshav tsis tau zoo.
Example 11 Nws caw kuv mus noj mov. Thov caw koj tuaj nrog peb noj peb caug.
Example 12 "Nws caw kuv mus noj mov" as in "He invites me to go eat rice". "Thov caw koj tuaj koom peb" as in "[I am]please to invite you to join us".
Example 13 1. Kuv caiv tsis tawm rooj = I am restricted from going out.
2. Kuv caiv mov = I fast (from eating).
Example 14 [1] Cawv mov muaj ceem dua cawv txiv hmab = Rice wine is stronger than grape wine. [2] Txhob tsav tsheb thaum qaug cawv = Do not drive under the influence of alcohol.
Example 15 [1]Tus poj niam cub mov = The woman steams the rice.
Example 16 [1]Nws dhuav nws tus phooj ywg = she's tired of her friend. [2]Nws dhuav mov = she lose her appetite for rice.
Example 17 [1]Diav noj mov = rice spoon. [2]Diav daus zaub = vegetable spoon.
Example 18 [1] UN faib mov rau neeg thoj nam = UN distributes rice to the refugees. [2] 10 faib rau 2 tawm 5 = 10 divided by 2 equals 5. [3] Nws muab cov khoom faib ua tej pawg = He classifies the things into groups.
Example 19 [1] Ib chim tso nws mam noj mov = He will eat later.
Example 20 1. Nws noj ib kaug mov = he eats a mouthful of rice. 2. Nws hais lus kaug ub kaug no = he says a word there a word here = He is talking gibberish.
Author/Contributor: Hmong, Feb 09, 2019 5:01 am

Advertisements