ສະຫນັບສະຫນູນ

mov su
1 Hmong - English
ການອອກສຽງmaw-shu 

ຫນ້າທີ່ noun
ຄໍານິຍາມ lunch


ແນະນໍານິຍາມຄໍາສັບ

ຜູ້ປະກອບສ່ວນ/ຜູ້ແຕ່ງ: Hmong, Sep 16, 2018 5:24 am

ສະຫນັບສະຫນູນ