nabqa tsiav
1 Hmong - English
Pronunciationnaab qaa zhiav

Part of Speech equivalent
Definitions gecko
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions tus tsiaj uas muaj nplai li nab tabsis muaj testaw taubhau li tus qav.


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1]Tus nab chev hauv lub qhov = The snake coils in the hole.
Example 2 [1] Cua nab zoo siv nuv ntses = Earthworm is good for fishing.
Example 3 Hmoob siv phuaj hla nab khoom = Hmong used raft to cross the Mekong river.
Example 4 1 Nab ntsuab tuag saum tsuag, neeg nkees nquag saum luag (other people)

2 Luag (I) hais yus (you), yus yuav tsum mloog thiab
Example 5 [1]Nab chaub laug hauv av = Snake crawls on the ground. [2] Menyuam chaub laug saum txaj los = The baby slip down from the bed.
Example 6 Thaum chiv keeb tsuas muaj nkauj ntsuab thiab nraug nab xwb = In the beginning there were only Eve and Adam.
Example 7 [1]Nws dig cua nab = He digs earthworm. [2] Nws dig pob kab ntxau = She picks on her pimples.
Example 8 Ib tug nab pw tav kev = A snake laid across the trail.
Author/Contributor: Hmong, Nov 17, 2019 5:19 pm

Advertisements