nas txheeb
1 Hmong - English
Pronunciationnaaz txhenb

Part of Speech noun
Definitions chipmunk


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 [1] Rooj ntxiab mag ib tug nas = the trap caught a mouse.
Example 2 Miv nyiam tom nas = Cat likes to hunt mouse.
Example 3 1 Nas tsuag poob dej = The rate drown
Example 4 1 Tsev qub muaj nas tsuag = Old house has rats
Example 5 Nas ua zes ntawm nkhib ntoo
Example 6 [1] Nws chaws lub qhov laj kab = He went through the hole on the fence. [2] Tus nas chaws lub qhov phab ntsa los = The mouse came through the hole in the wall.
Example 7 Lawv hnov kauv tshe pem roob = they hear barking deer barks on the hill.
Kuv hnov nas hooj twm tshe tom hav zoov = I heard red-bellied squirrel barking in the forest. (This verb is not used with other animals).
Example 8 Tus nas tsau ya tau tej ncwbncua
Example 9 1 Nws ntshawb nas = He smokes the squirrel.
Example 10 1. The nurse come to aid the patient = Tus nas mom los pab tus neeg mob.
Example 11 Rooj ntxiab txhais raug ib tug nas = The trap snap (caught) a mouse.
Example 12 Siv qhia qhov chaw: qab ca.

1. Tus nas nkaum hauv qab ca.
2. Hauv qab ca muaj ntsaum.
Author/Contributor: Hmong, Nov 14, 2019 5:37 pm

Advertisements