ncauj kawm
1 Hmong - English
Pronunciationncaut·keuf | ncaù.kěu | \ ᶮɟau˥˧-kaɨ˨˦ \

Part of Speech noun
Etymology ncauj (mouth/open) kawm (back basket).
Definitions the mouth of a back basket
2 Hmong - Hmong
Part of Speech noun
Definitions lub qhov khoob saum lub toj ntawm lub kawm uas siv ntim khoom thiab ris nra.


Suggest A Definition

Found Samples:
Example 1 1. ncauj loj = big mouth.
2. ncauj hnab = the opening of a bag.
Example 2 Ntawv Cog Lus Txhob yuav li kev pom zoo ncauj lug.
Example 3 Tsis txhob yuav li kev pom zoo ncauj lug.
Example 4 Nws mus ntsib cov Mi-os tuaj tos nws kev ntawm ncauj ke ces thiaj muaj sib tua loj.
Example 5 1. Neeg cam ncauj tsis zoo ua txij nkawm = Argumentative people are not good for marriage.
Example 6 [1]Nws pleev nws daim di ncauj liab = She paints her lip red.
Example 7 Ncauj ntau ntsib xau = big mouth brings trouble.
Example 8 [1]Di ncauj = lip(s). [2] Di muag = eye lid(s).
Example 9 Nws npaim ncauj ntev loo ua ntej nws tham cov lus tseem ceeb = She rambles for a while before she speaks important words.
Example 10 1 Nws tsuas khwv koob ncauj xwb = He only earns enough to eat.
Example 11 open the door = qhib lub qhov rooj open the mouth = rua lub qhov ncauj
Example 12 ncaum puam suab khawv, tes taw tuag zawv = hais lus puv ncauj tabsis ua tsis tau dabtsi.
Example 13 Nws daim di ncauj liab plaim.
Author/Contributor: Hmong, Feb 20, 2023 4:03 am

Advertisements