neeb teevsam
1 Hmong - English
Pronunciationnenb thenv shaar

Part of Speech noun
Definitions worship shaman
Synonyms:


Suggest A Definition

Best Matches:
Example 1 Ua neeb sivyig = ua neeb siv tswvyim
Example 2 Cov dabneeb ces yeej nyob saum thaj lawm, nyob hauv tsev lawm, tabsis dabneeg mas tsawg txuj. Thaum ua neeb ces yuav tau txheev (txheeb) qhuaneeb losyog hu cov qhuaneeb kom nqis chojneeb tuaj. Thaum yuav nqis neeb ces tau xa cov qhuaneeb rovqab thiab tau tiam lawv.
Example 3 Nws daws txoj hlua = he unties the rope. Tus txiv neeb daws dab = the shaman frees the spirit (from the person).
Example 4 Txiv neeb nphoo hmoov pias ntiab dab tawm = the shaman burns millet powder to drive away evil spirit.
Example 5 Tus txiv neeb muaj ib txwm kuam = The shaman has a pair of split-horn
Example 6 1 Nws tsawv neeb = He selects a shaman
Example 7 1 Dab neeb tshoj = The shaman spirits make contact
Author/Contributor: Hmong, Jan 07, 2019 6:41 pm

Advertisements